Moderní didaktická technika – výhody vs. nevýhody

Často se objevuje otázka, zda školy ICT technologie využívají ke splnění cílů vzdělávání či jsou k tomu v podstatě jen donuceni okolnostmi a tím, že je to považováno za žádoucí. Položme si tedy základní otázku „proč?“ tyto technologie ve vzdělávání využívat? Odpověď na tuto otázku nám mohou přinést následující informace.
připojení na všem 
Využívání moderních didaktických technologií ve vzdělávání může přinést velké výhody. Můžeme je spatřovat především ve zkvalitnění a podpoře práce učitelů. Pomocí didaktických technologií mohou učitelé kreativními způsoby vytvářet materiály pro svou výuku tak, aby se tato výuka stala pro žáky ještě zajímavější. Tyto technologie jim také mohou pomoci při uskladnění těchto příprav na výuku např. ve formě databáze. Ve vzdělávání lze také využívat elektronických výukových materiálů přímo v hodině, kdy se žáci aktivně zapojují do výuky, aktivně pracují s danými materiály.
studentka matematiky
Žákovské práce lze pomocí technologií poté publikovat na internetových stránkách. Tím, že žáci sami vytváří různé projekty ve formě ICT se zároveň zlepšují i jejich prezentační dovednosti. Z výzkumů týkajících se využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání plyne i zlepšení výsledků žáků, neboť výuka s podporou ICT je efektivnější než klasická. Výhodou ICT ve vzdělávání je rovněž individuální přístup, aktuálnost a dostupnost informací, efektivnost a flexibilitu výuky, nižší náklady, to, že ICT překonává zdravotní překážky a podporuje samostatnost a kreativitu.
 
Podíváme-li se na oblast ICT ve vzdělávání z opačného pohledu, tedy zaměříme-li se na zápory těchto didaktických technologií, mohli bychom konstatovat, že tato oblast je pro mnohé pedagogy velmi komplikovaná a nepřehledná. Spousta především věkově starších pedagogů nemá dostatek dovedností v oblasti ICT, jsou v této oblasti neznalí. Někteří se také domnívají, že jejich vyučovaný předmět není vhodný pro výuku s využitím ICT. Pro žáky, ale i pedagogy v této oblasti hrozí jisté riziko závislosti na technologiích, mnozí odborníci také poukazují na fakt, že komunikační technologie vytlačují běžnou komunikaci. Následkem mohou být negativní socializační efekty např. hraní počítačových her u dětí může zvyšovat jejich agresivitu. Další otázkou je také vybavenost domácností žáků ICT prostředky potřebnými ke vzdělávání. Především žáci se sociálně slabých rodin nemusí mít dostatek těchto prostředků, a to jim může velmi znesnadnit celý průběh vzdělávání.
počítačová učebna
Stejná otázka vyvstává i u škol, neboť ne všechny školy jsou vybaveny stejnou měrou informačních a komunikačních technologií, ne všechny školy mají v této oblasti stejné možnosti, ať už je to z důvodů finančních či jiných. Mezi nevýhody využívání ICT ve vzdělávání můžeme zařadit také nevhodnost využívání pro všechny, náročné vytváření, závislost na funkčnosti ICT, dostupnost ICT, generační rozdíly, zdravotní rizika a zahlcení informacemi.

Posted in Nezařazené